ขอแสดงความยินดีกับคุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ สอบผ่านวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์ในวันที่ 22 เมษายน 2564 หัวข้อวิทยานิพนธ์ “Knowledge management of the Retopology process of three-dimensional high poly models” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ …

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา “How to Make A Perfect Thesis”

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาโดยบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ How to Make A Perfect Thesis ทำอย่างไรให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้องและรัดกุม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. (ลิงค์ Zoom Meeting จะจัดส่งให้ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3uQX7o7 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 เม.ย. …

ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ตึกสถาปัตยกรรม ห้อง AD3501 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบ Zoom รายชื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ คือ คุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ   หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง …

ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ตึกสถาปัตยกรรม ห้อง AD3501 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบ Zoom รายชื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ คือ คุณมโนรส  บริรักษ์อราวินท์   หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง …

รายงานความก้าวหน้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564

รายงานความก้าวหน้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. จรัญ  บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารายงานความก้าวหน้าโดยนำเสนอข้อมูลภายใต้หัวข้อ ความก้าวหน้างานวิจัย/อุปสรรคโดย , แผนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและแผนการสำเร็จการศึกษา มการติดตามความก้าวหน้าการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกอย่างสม่ำเสมอสามารถประเมินและช่วยให้ระบุปัญหาได้ตรงจุดและให้คำปรึกษานักศึกษาได้ทันเวลา รวมถึงการสำเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่เหมาะสม

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 16-17 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยนักศึกษา ป.เอก และ ป.โทได้นำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. คุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ “Knowledge management of the Retopology process …

ปฏิทินการส่งคำร้องและรูปเล่มรายงานเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์และโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

ปฏิทินการส่งคำร้องและรูปเล่มรายงานเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์และโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

คุณสิรนุช เหมทานนท์ สอบผ่านวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับคุณสิรนุช เหมทานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ Depression Detection with Social Media Data A Case Study on Facebook ซึ่งมี ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ …