โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 60 ชั่วโมง จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 60 ชั่วโมง จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย เหมาะสำหรับนักศึกษาสามัญแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาสามัญ ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรจากสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ทั้งนี้หลังจากผ่านจบโครงการฯ จะมีการสอบ WU-TEP เพื่อรายงานผลคะแนนให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบและสามารถใช้สำหรับยื่นส่งต่อมหาวิทยาลัยได้-กรณีคะแนนผ่านตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก รายละเอียดเพิ่มเติม ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ: 4,800 บาท/คน (ครอบคลุมค่าเอกสารการเรียนและค่าสอบ WU-TEP แล้ว) ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ผ่าน :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWIixAmdFnEJXSSKCzpuk7UYHPmh4AyFaWiQC5Qt1O0SvHZQ/viewformE-mail: somruethai.bo@mail.wu.ac.th