นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City (ICIT 2019) ระหว่างวันที่ December 20-23, 2019 ณ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City (ICIT 2019) ระหว่างวันที่ December 20-23, 2019 ณ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โ – คุณสลิลทิพย์ รัสมะโน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ …

นักศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก นำเสนอผลงานในการประชุม National Conference on Information Technology (NCIT2019) ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม​ 2562​ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คุณจงสุข คงเสน นักศึกษาระดับปริญญาเอก นำเสนอผลงานในหัวข้อ ” ระบบควบคุมการรดน้ำอัจฉริยะ กรณีศึกษาโรงเพาะชำอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Smart Watering Control System: A Case Study of Botanical Nursery Walailak University)” และคุณเสกสรร มณี นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมี …

คุณอนุสรณ์ เริ่มฤกษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT นำเสนอบทความในงานการประชุมวิชาการ Graduate School Mini-Conference 2018

คุณอนุสรณ์ เริ่มฤกษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นำเสนอบทความหัวข้อ “ระบบเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในงาน Graduate School Mini-Conference 2018 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา    

คุณรัตยากร ไทยพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก MIT นำเสนองานในที่ประชุมวิชาการ ICIS 2018 17th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science

คุณรัตยากร ไทยพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนองานในที่ประชุมวิชาการ ICIS 2018 17th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science ในวันที่ 6-8 June 2018. Singapore    

นักศึกษาระดับปริญญาเอก นำเสนอผลงานในงาน International Conference on Creative and Innovative Technology in Education 2018 (ICITE 2018)

นักศึกษาระดับปริญญาเอก คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น และคุณมรกต การดี  นำเสนอผลงาน ในงาน International Conference on Creative and Innovative Technology in Education 2018 (ICITE 2018), July 24-25, 2018, Jahor Bahru, Malaysia.  

คุณเพ็ญสุภา นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

คุณเพ็ญสุภา รัตนบุษยาพร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.ฐิมาพร เพชรแก้วเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นำเสนอบทความหัวข้อ “การออกแบบสำหรับระบบจัดการงานสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีดีไซน์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง      

คุณละออ นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

คุณละออ ศรีสุมา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.ฐิมาพร เพชรแก้วเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นำเสนอบทความหัวข้อ “ระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง

ประกาศลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนเรียนสายภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนเรียนสายภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษาสามารถลงได้ในระบบ ces.wu.ac.th เอกสารแนบ >> รายวิชาที่เปิด 1-2561 การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนเรียนสาย (ยึดตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา) 1. การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าคือช่วงระหว่างวันที่ 16-29 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในระบบ ces.wu.ac.th 2. หากนักศึกษาได้ดำเนินการกดปุ่มลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนได้ใหม่ช่วงลงทะเบียนเรียนสาย คือในช่วงวันที่ 31 กค. – 12 สค. 2561 เท่านั้น 3. …

ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560  ฉบับ Update วันที่ 21 พฤษภาคม  2561 ให้นักศึกษาทุกคนมาเตรียมตัวเพื่อลงโปรแกรมก่อนสอบกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าคนละ 1 ชม.  ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ห้อง AD3504 ตารางสอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 3/2560  หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาหมั่นตรวจสอบตารางสอบทางเว็บด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกสรา เพชรกระจ่าง นักศึกษาระดับปริญญาเอก MIT ได้รับรางวัล The Honorable Mention Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ-The Twelfth 2017 International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2017)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกสรา เพชรกระจ่าง นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ได้รับรางวัล The Honorable Mention Award สำหรับงานวิจัยเรื่อง “Thai Question Answering System in Diabetes Using Logical Co-Operators” โดย Ketsara Phetkrachang and Nichnan …