หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลโยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 เมื่อ วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ตามเกณฑ์ WUQA-P ประกอบด้วย 2 เกณฑ์หลัก (2P) 11 เกณฑ์ย่อย ได้แก่ P1 การกำกับมาตรฐานของหลักสูตร และ P2 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.อรทัย …

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ป.โท – ป.เอก ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยนักศึกษา ป.เอก และ ป.โทได้นำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. 2 3 4. 5.   6. 7. …

ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางนำเสนอความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload ไฟล์ภายในวันศุกร์ที่  3 กันยายน  2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 กันยายน 2564

คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ ““Development of Visual Stimulation Method of User-Friendly SSVEP-based BCI System for Wheelchair Control” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ …

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 1/2564

การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 จุดเด่นของหลักสูตร (1) เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างทักษะในการทำวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมได้ (2) เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ (3) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยด้วยอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ เช่น Data Science, Human-Computer Interaction, Intelligent Technology, Management of IT, Mixed Reality Technology and Game  (4) เป็นหลักสูตรที่เน้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ …

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยนักศึกษา ป.เอก และ ป.โทได้นำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. คุณธีรัช สายชู The BCI system …

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS”

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS” โดยมี รศ.ดร. จรณิต แก้วกังวาล จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร จัดอบรมในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting …

ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับคุณธีรัช สายชู นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับรับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความ “A face-machine interface utilizing EEG artifacts from a neuroheadset for simulated wheelchair control” ในวารสาร International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems โดยมี รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพรามหณ์ …

คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน UKPSF ในระดับ Senior Fellow

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ UKPSF  ในระดับ Senior Fellow. HEA Fellowships คนที่ 340 และ SF คนที่ 54 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework …

ตารางรายงานความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางนำเสนอความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload ไฟล์ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564