การวิเคราะห์ข้อมูลล็อกของระบบตรวจสอบตัวตนสำหรับเครือข่ายไร้สาย

ธัญริญฑ์ เพชรสาม และ ชนันท์กรณ์ จันแดง, การวิเคราะห์ข้อมูลล็อกของระบบตรวจสอบตัวตนสำหรับเครือข่ายไร้สาย, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8, 26 ตุลาคม 2559, กระบี่, ประเทศไทย

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สำหรับระบบเฝ้าระวัง VoIP อิงตามโพรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี

จรูญศักดิ์ ภู่พงษ์ และ ชนันท์กรณ์ จันแดง, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, 26 ตุลาคม 2559.