ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom – นายถิรเจตน์  ชูเกลี้ยง  : “การลดค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมในแพลตฟอร์มบล็อกเชนสําหรับการบริการส่งอาหาร The Transaction Fee Minimization in the Blockchain …

ตารางรายงานความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางนำเสนอความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564   ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload ไฟล์ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์   นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อวิทยานิพนธ์  “Development of Visual Stimulation Method of User-Friendly SSVEP-based BCI System …

การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนเรียนสาย ภาคการศึกษาที่ 3/2563

การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนเรียนสาย ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ยึดตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา) การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าสามารถลงได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม – 10 มกราคม 2564 ตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในระบบ ces.wu.ac.th หากนักศึกษาได้ดำเนินการกดปุ่มลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนได้ใหม่ช่วงลงทะเบียนเรียนสาย 8 ก.พ. 2564 – 14 ก.พ. 2564 การรักษาสภาพและลาพักการศึกษา ระยะเวลาการยื่นคำร้องและชำระเงินค่ารักษาสภาพและขอลาพักการศึกษา (แบบฟอร์ม >> คำร้องขอลาพักและรักษาสภาพ) ได้ระหว่างวันที่ …

ประกาศตารางสอบวัดคุณสมบัติภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศตารางสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 นางสาวนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์     :  วันพฤหัสบดีที่  24 ธันวาคม 2563  เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิชาการ 6 กรรมการสอบ ประธาน : รศ.ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ กรรมการ : ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์  กรรมการ …

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ WUQA-P

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ WUQA-P ซึ่งนำทีมโดย ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต(ประธานกรรมการ) ดร.อรทัย นนทเภท (กรรมการ) และอาจารย์วาลุกา เอมเอก (กรรมการและเลขานุการ) ซึ่งได้ให้เกียรติมาประเมินหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 พร้อมให้คำแนะนำที่มีประโยชน์แก่หลักสูตรฯ ซึ่งหลักสูตรจะนำไปใช้ในการพัฒนาต่อไป

Brain-Computer Interfaces

BCI หรือ Brain-Computer Interfaces คือ ความสัมพันธ์ในรูปแบบการสื่อสารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลเกี่ยวกับความคิดของผู้ใช้ โดยเมื่อผู้ใช้มีกระบวนการคิดจะทำให้เกิดกระแสระบบประสาทและการตอบสนองของกล้ามเนื้อ ซึ่ง BCI จะวัดและบันทึกสัญญาณสมอง จากนั้นจะนำไปประมวลผลตามหลักอัลกอลิทึมแล้วนำไปแสดงผลบนอุปกรณ์ตามความคิดของผู้ใช้ ส่วนประกอบของระบบ BCI Signal Acquisition เป็นการวัดสัญญาณสมองด้วยเซ็นเซอร์เฉพาะทางจากนั้นจึงส่งค่าไปยังคอมพิวเตอร์  Feature Extraction เป็นกระบวนการวิเคราะห์แยกแยะสัญญาณสมองตามลักษณะสัญญาณที่เกี่ยวข้อง Feature Translation เป็นกระบวนการแปลสัญญาณที่เกิดขึ้นให้แสดงผลเหมาะสมบนอุปกรณ์ Device Output เป็นการนำผลลัพธ์คำสั่งไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอก สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับ Brain-Computer Interfaces สามารถสมัครเรียนได้ที่ …

ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom– นายณัฐวุฒิ กลิ่นรุ่งโรจน์ : “การถอดเสียงร้องโดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ Singing Melody Extraction Using Frequency Analysis”โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พุลพงษ์ บุญพราหมณ์ …

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เข้าร่วมในพิธีพระราชทานพระปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.45 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ได้พระราชทานโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า “บัณฑิตทุกคนผู้มีความอุตสาห์พยายามจนสำเร็จการศึกษาแล้วในวันนี้ ย่อมมุ่งหวังที่จะนำความรู้ความสามารถไปใช้สร้างความสำเร็จในอาชีพการงานและสร้างความเจริญของชีวิตในชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศทั้งหลายทั่วโลกได้ประสบปัญหาต่าง ๆ อย่างรุนแรงและกว้างขวางทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นแน่วแน่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะนำพาตนเองและชาติบ้านเมืองของเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งปวงและมีความก้าวหน้ามั่นคงต่อไป ด้วยการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจเข้มแข็ง …