หลักสูตร MIT นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Information Technology) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ The School of Informatics walailak University จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting ในการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ นักศึกษาได้รับข้อเสนอแนะในการทำวิทยานิพนธ์จากคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการนำไปจัดทำและพัฒนาวิทยานิพนธ์ได้เป็นอย่างดี โดยมีนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมนำเสนอดังนี้ …

นักศึกษา ป.โท – ป.เอก หลักสูตร MIT เสริมความรู้ ฟังบรรยาย “Estimation of Saliva Hormone Concentration using Quantitative Electroencephalograph (QEEG)”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมฟัง บรรยาย “Estimation of Saliva Hormone Concentration using Quantitative Electroencephalograph (QEEG)” โดยมีอ.ดร.ทนพ. วัชระ สร้อยคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช …

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รายงานความก้าวหน้า บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 8 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อเป็นการดูแลกำกับติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา การติดตามผลการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แบ่งเป็น2กลุ่ม คือ กลุ่มติดตามที่ 1 นักศึกษาที่ศึกษาที่อยู่ในระยะเวลาตามแผนการศึกษาโดยมีนักศึกษาของหลักสูตรที่อยู่ในกลุ่ม ได้แก่ คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ และคุณนายสมพงค์ พรมสะอาด กลุ่มติดตามที่ 2 นักศึกษาที่เหลือระยะเวลาตามหลักสูตร …

หลักสูตร MIT นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์และวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Information Technology) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ The School of Informatics Walailak University จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 3/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting การนำเสนอในครั้งนี้ นักศึกษาได้รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของตนเองพร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะในการทำวิทยานิพนธ์จากคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ …

ปฏิทินการส่งคำร้องและรูปเล่มรายงานเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์และโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564

ปฏิทินการส่งคำร้องและรูปเล่มรายงานเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์และโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ปฏิทินการศึกษา 3-2564  

ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 3/2564

ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 3/2564 ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload รายละเอียดดังนี้ นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ส่งไฟล์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 3 มีนาคม 2565 ให้ส่งไฟล์วันที่ 2 มีนาคม 2565

ประกาศตารางสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตารางสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คุณสมพงค์ พรมสะอาด :  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และมีคณะกรรมการสอบดังนี้ 1. ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ประธาน 2. ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ กรรมการ 3. ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ กรรมการ

ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom – นายถิรเจตน์  ชูเกลี้ยง  : “การลดค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมในแพลตฟอร์มบล็อกเชนสําหรับการบริการส่งอาหาร The Transaction Fee Minimization in the Blockchain …

ตารางรายงานความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางนำเสนอความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564   ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload ไฟล์ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์   นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อวิทยานิพนธ์  “Development of Visual Stimulation Method of User-Friendly SSVEP-based BCI System …