ขอแสดงความยินดีกับคุณสมพงค์ พรมสะอาด สอบผ่านวัดคุณสมบัติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับคุณสมพงค์ พรมสะอาด ที่สอบผ่านวัดคุณสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้ 1. 2. 3.     ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ประธาน ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ กรรมการ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ กรรมการ

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 1. คุณถิรเจตน์ ชูเกลี้ยง The Transaction Fee Minimization In The Blockchain Platform For Food Delivery Service 2. คุณสุมณฑา หาเรือนปราชญ์ Effective …

ประกาศตารางสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตารางสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คุณสมพงค์ พรมสะอาด :  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และมีคณะกรรมการสอบดังนี้ 1. ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ประธาน 2. ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ กรรมการ 3. ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ กรรมการ

ตารางรายงานความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางนำเสนอความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564   ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload ไฟล์ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลโยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 เมื่อ วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ตามเกณฑ์ WUQA-P ประกอบด้วย 2 เกณฑ์หลัก (2P) 11 เกณฑ์ย่อย ได้แก่ P1 การกำกับมาตรฐานของหลักสูตร และ P2 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.อรทัย …

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ป.โท – ป.เอก ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยนักศึกษา ป.เอก และ ป.โทได้นำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. 2 3 4. 5.   6. 7. …

ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางนำเสนอความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload ไฟล์ภายในวันศุกร์ที่  3 กันยายน  2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 กันยายน 2564

คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ ““Development of Visual Stimulation Method of User-Friendly SSVEP-based BCI System for Wheelchair Control” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ …

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 1/2564

การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 จุดเด่นของหลักสูตร (1) เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างทักษะในการทำวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมได้ (2) เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ (3) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยด้วยอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ เช่น Data Science, Human-Computer Interaction, Intelligent Technology, Management of IT, Mixed Reality Technology and Game  (4) เป็นหลักสูตรที่เน้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ …

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยนักศึกษา ป.เอก และ ป.โทได้นำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. คุณธีรัช สายชู The BCI system …