การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนเรียนสาย (ยึดตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา)
1. การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าสามารถลงได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในระบบ ces.wu.ac.th
2. หากนักศึกษาได้ดำเนินการกดปุ่มลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนได้ใหม่ช่วงลงทะเบียนเรียนสาย คือ

    (รหัส 56-59  จะอยู่ในช่วงวันที่ 25 กพ. –  5 มีค.2562 เท่านั้น )  และ

     (รหัส 60-61  จะอยู่ในช่วงวันที่ 25 กพ. – 3 มีค. 2562 เท่านั้น)

3. การลงทะเบียนเรียนสาย (กรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนด )
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนสายได้ในช่วงดังนี้

     
(รหัส 56-59  จะอยู่ในช่วงวันที่ 25 กพ. –  5 มีค.2562 เท่านั้น )  และ

     
(รหัส 60-61  จะอยู่ในช่วงวันที่ 25 กพ. – 3 มีค. 2562 เท่านั้น)

การรักษาสภาพและลาพักการศึกษา

1. ระยะเวลาการยื่นคำร้องและชำระเงินค่ารักษาสภาพและขอลาพักการศึกษา (แบบฟอร์ม >> คำร้องขอลาพักและรักษาสภาพ)  ได้ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562  เท่านั้น
2. หากนักศึกษารักษาสภาพและลาพักการศึกษาไว้ในภาค 2/2561 และต้องการรักษาสภาพและลาพักการศึกษาต่อ (โดยไม่ลงทะเบียน) ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพและลาพักการศึกษาที่เจ้าหน้าที่ได้ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562
3. หากนักศึกษาที่ทำการ “รักษาสภาพและลาพักการศึกษา” ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ไว้ และต้องการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 3/2561 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการของศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้ หรือคลิกรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ
เปิดระบบยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา Online สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ “ลาพักการศึกษา”

นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ
เลือกเมนู “คำร้อง Online”
เลือกเมนูย่อย “คำร้องขอกลับเข้าศึกษา”
อ่านคำชี้แจง และเลือกทำรายการตามขั้นตอนไปตามลำดับ
หลังยื่นไปแล้ว รอการอนุมัติ โดยหลังจากที่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษาได้ทันที