ประกาศตารางสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561

คุณภาณุ วราภรณ์     :  วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11.00 น.

กรรมการสอบ

ประธานการสอบ : ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี (SJ)

กรรมการ : ดร.สลิล บุญพราหมณ์  (SB)

กรรมการ : ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร (NK)

  1. Scientific document summarization via citation contextualization and scientific discourse
  2. Summarizing Health Review using Latent Semantic Analysis
  3. Different approaches for identifying important concepts in probabilistic biomedical text summarization