ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ห้อง AD3504

คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น : หัวข้อ “Effect of Promoting Walking Program with Gamification Approach on Physical Health In Working Adults”
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย

ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้จะมีการ Teleconference จาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร