ประชาสัมพันธ์ “เรื่องการเปลี่ยนแปลงบัตรนักศึกษา ATM ใหม่”  สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน  ศูนย์บริการศึกษาได้อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ได้มีบัตรเอทีเอ็ม (บัตรนักศึกษาใหม่)  ศูนย์บริการการศึกษา จึงดำเนินการเปลี่ยนบัตรนักศึกาาให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารกรุงไทย โดยให้นักศึกษาเข้ารับการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรใหม่และบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา ตามวัน เวลา สถานที่ดังนี้ >>รายละเอียดเพิ่มเติม