ประกาศเลื่อนการรายงานความก้าวหน้าในรายวิชา MIT-991 Seminar ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 เป็นวันที่ 26-27 มกราคม 2562