ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ออกประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ 1 กำหนดให้โครงการวิจัยในมนุษย์ทุกโครงการต้องผ่านการรับรองก่อนเริ่มการทำวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยอบรมผ่านเว็บไซต์ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านทางลิงค์ http:www.ohrs.nrct.go.th/E-learning หรือ http://wuec.wu.ac.th/th หัวข้อ อบรมออนไลน์