การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561
นักศึกษาสามารถส่งคำร้องพร้อมเล่มฉบับสมบูรณ์จำนวน  5 เล่ม ได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
เอกสาร+คำร้องที่ต้องยื่นประกอบด้วย
1..คำร้องขอสอบและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     https://ces.wu.ac.th/registrar/form/tn_34b60.pdf
2. รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  จำนวน  5  เล่ม  และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้นักศึกยึดรูปแบบการจัดทำรูปเล่ม  ตามที่ประกาศไว้แล้วดังนี้ค่ะ
3. หลักฐานการส่งตรวจ Turnitin ของรูปเล่มวิทยานิพนธ์
4. กรอกแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลการงานทางวิชาการที่ผ่านมาทั้งหมดรวมถึงเอกสารแนบของผลงานนั้นๆ    – แบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาทั้งหมด
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน