ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มโครงงาน สำหรับนักศึกษาที่สอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2561  ตามปฏิทินการศึกษา
     นักศึกษาทีประสงค์จะยื่นคำร้องขอสอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษาสามารถส่งรูปเล่มป้องกันโครงงาน (ฉบับสมบูรณ์)  จำนวน 3 เล่ม  ได้ที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรภายในวันจันทร์ที่  7 มกราคม 2562 (ตามปฏิทินการศึกษา)  ภายในเวลา  16.00 น.เท่านั้น  หรือนักศึกษาที่ไม่สะดวกมาส่งด้วยตนเอง  สามารถส่งเอกสารได้ทาง EMS
ที่อยู่จัดส่ง
คุณศรินนา จำปากลาย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  80160
    **เอกสารที่นักศึกษาส่งต้องประกอบไปด้วย
1. คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน  ที่มีลายเซ็นอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  (คำร้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูโครงงานค่ะ)  >>  หรือลิ้งค์นี้นะคะ   คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน
2. คำรับรองการทำโครงงาน >>  คำรับรองการทำโครงงาน
3. เอกสารรูปเล่มโครงงาน ฉบับสมบูรณ์  จำนวน 3 เล่ม  ภาคผนวกแยกจากบทที่ 1-6 สำเนาหน้าหลัง ไม่ต้องเข้าเล่มให้หนับตัวหนีบสีดำมานะคะ
4. สำเนาแบบประเมินการสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงานที่มีลายเซ็นของกรรมการทั้ง 3 ท่านแนบมาด้วยค่ะ
แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ
ศรินนา