ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเลอเซเรสต์ ชั้น 10 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ (บางพลัด) กรุงเทพฯ  โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ  [Download]