ประกาศตารางสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2561

คุณจักริน  วีแก้ว     :  วันเสาร์ที่  10 พฤศจิกายน  2561  เวลา 17.00 น. ณ ห้องสมุด MIT

กรรมการสอบ

ประธาน : ดร.สลิล บุญพราหมณ์  (SB)

กรรมการ : ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร  (NK)

กรรมการ : ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง  (CJ)