ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันเสาร์ที่  10 พฤศจิกายน  2561  เวลา 10.30-12.00 น.

รหัสนักศึกษา  57230062   คุณชัชชัย  พวกอิ่ม

หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรณีศึกษา บริษัท พรอพเพอร์ตี้ โปร บิวดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด”

กรรมการสอบ

ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง  :  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ : กรรมการสอบ
ดร.สลิล บุญพราหมณ์ : กรรมการสอบ