ประกาศลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนเรียนสายภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษาสามารถลงได้ในระบบ ces.wu.ac.th

เอกสารแนบ : รายวิชาที่เปิด 2-2561

การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนเรียนสาย (ยึดตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา)
1. การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าสามารถลงได้ตั้งแต่วันนี้ – 6  พฤศจิกายน 2561 ตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในระบบ ces.wu.ac.th
2. หากนักศึกษาได้ดำเนินการกดปุ่มลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนได้ใหม่ช่วงลงทะเบียนเรียนสาย คือ

    (รหัส 56-59  จะอยู่ในช่วงวันที่ 12 พย. –  25 พย.2561 เท่านั้น )  และ

     (รหัส 60-61  จะอยู่ในช่วงวันที่ 12 พย. – 18 พย. 2561 เท่านั้น)

3. การลงทะเบียนเรียนสาย (กรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนด )
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนสายได้ในช่วงดังนี้

      (รหัส 56-59  จะอยู่ในช่วงวันที่ 12 พย. –  25 พย.2561 เท่านั้น )  และ

     (รหัส 60-61  จะอยู่ในช่วงวันที่ 12 พย. – 18 พย. 2561 เท่านั้น)

การรักษาสภาพและลาพักการศึกษา

1. ระยะเวลาการยื่นคำร้องและชำระเงินค่ารักษาสภาพและขอลาพักการศึกษา (แบบฟอร์ม >> คำร้องขอลาพักและรักษาสภาพ)  ได้ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
2. หากนักศึกษารักษาสภาพและลาพักการศึกษาไว้ในภาค 1/2561 และต้องการรักษาสภาพและลาพักการศึกษาต่อ (โดยไม่ลงทะเบียน) ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพและลาพักการศึกษาที่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561
3. หากนักศึกษาที่ทำการ “รักษาสภาพและลาพักการศึกษา” ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ไว้ และต้องการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการของศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้ หรือคลิกรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ
เปิดระบบยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา Online สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ “ลาพักการศึกษา”

นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ
เลือกเมนู “คำร้อง Online”
เลือกเมนูย่อย “คำร้องขอกลับเข้าศึกษา”
อ่านคำชี้แจง และเลือกทำรายการตามขั้นตอนไปตามลำดับ
หลังยื่นไปแล้ว รอการอนุมัติ โดยหลังจากที่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษาได้ทันที