– ให้นักศึกษาจัดส่งหัวข้อโครงงานจำนวน 3 เล่ม  ที่เจ้าหน้าที่ภายในวันจันทร์ที่  7 ตุลาคม 2561  ภายในเวลา  16.00 น.  เท่านั้น   โดยระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไว้ที่หน้าเล่มโครงงานด้วยนะคะ – หน้าปกหัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้นะคะ  หน้าปกโครงงาน 

– สำเนาหน้าหลัง เข้าเล่มสันปกให้เรียบร้อยค่ะ

หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ยื่นสอบหัวข้อโครงงานจะต้องผ่านการสอบประมวลความรู้เรียบร้อยแล้ว และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนส่งรูปเล่มรายงานค่ะ