ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 5 ราย
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 7 ราย