ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีฯ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และ ดร.สลิล บุญพรมหมณ์ และ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกคน