ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาละ 2,000 บาทต่อครั้ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2560 เป็นต้นไป

ดังนั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2560 เป็นต้นไป นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ENG-554  Reading  English  for  Specific  Purposes  หรือ ENG -555 Advanced  Communication and Presentation in  English  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ไม่รวมในค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย)

 

ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ