คำแนะนำในการสอบกลางภาคการศึกษา รายวิชา ITM-772 / ITM60-765  New Media Production

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม  2561   09.00-12.00 น.  ใช้ห้องสอบ  ห้องประชุม 101 (ข้างห้องธุรการสำนักฯ) อาคารวิชาการ 3 

ITM-772/ITM60-765   – New Media Production

– ข้อสอบเป็นแบบ”ปิดตำรา”  “ห้ามนำเอกสารหรือตำราใดๆ” เข้าห้องสอบ
– ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด