รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาเอก)  เปิดรับสมัครมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นรุ่นแรก  ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564  เป็นรุ่นที่ 10 เป็นหลักสูตร 3 ปี จุดเด่นของหลักสูตร (1) เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างทักษะในการทำวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมได้ (2) เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ (3) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยด้วยอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ เช่น • Augmented Reality …

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS”

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS” โดยมี รศ.ดร. จรณิต แก้วกังวาล จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร จัดอบรมในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting …

ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับคุณธีรัช สายชู นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับรับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความ “A face-machine interface utilizing EEG artifacts from a neuroheadset for simulated wheelchair control” ในวารสาร International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems โดยมี รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพรามหณ์ …

คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน UKPSF ในระดับ Senior Fellow

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ UKPSF  ในระดับ Senior Fellow. HEA Fellowships คนที่ 340 และ SF คนที่ 54 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework …

ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์   นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อวิทยานิพนธ์  “Development of Visual Stimulation Method of User-Friendly SSVEP-based BCI System …

ตารางรายงานความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางนำเสนอความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload ไฟล์ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุบหลักสูตรฯ ครั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อง รวมทั้งตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ นโยบาย “Thailand 4.0”

นักศึกษาปริญญาเอกนำเสนอผลงานในงาน ECTI-CON 2021

คุณธีรัช สายชูและคุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานในงานการประชุม “2021 IEEE 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021)”  ในวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2021 …

ขอแสดงความยินดีกับคุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ สอบผ่านวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์ในวันที่ 22 เมษายน 2564 หัวข้อวิทยานิพนธ์ “Knowledge management of the Retopology process of three-dimensional high poly models” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ …

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา “How to Make A Perfect Thesis”

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาโดยบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ How to Make A Perfect Thesis ทำอย่างไรให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้องและรัดกุม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. (ลิงค์ Zoom Meeting จะจัดส่งให้ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3uQX7o7 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 เม.ย. …