MIT

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้า บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งการติดตามผลการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอกในครั้งนี้ ได้แก่ คุณจงสุข คงเสน คุณธีรัช สายชู และคุณจักริน วีแก้ว เข้ามารายงานความก้าวหน้าของตนเอง โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้คำปรึกษากับนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งเป็นการดูแลกำกับติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาเกินแผนการศึกษา ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด

หลักสูตร MIT นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Information Technology) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ The School of Informatics walailak University จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting ในการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ นักศึกษาได้รับข้อเสนอแนะในการทำวิทยานิพนธ์จากคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการนำไปจัดทำและพัฒนาวิทยานิพนธ์ได้เป็นอย่างดี โดยมีนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมนำเสนอดังนี้ …

นักศึกษา ป.เอก หลักสูตร MIT ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.วลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ นักศึกษาปริญญาเอก ที่รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้จัดทำสัญญาการรับทุนฯ ขึ้นในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. ผ่าน Zoom Application ในการจัดกิจกรรมรับทุนฯครั้งนี้ ได้มี รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในการรับมอบและผศ.ดร.ยรรยงค์ …

นักศึกษา ป.โท – ป.เอก หลักสูตร MIT เสริมความรู้ ฟังบรรยาย “Estimation of Saliva Hormone Concentration using Quantitative Electroencephalograph (QEEG)”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมฟัง บรรยาย “Estimation of Saliva Hormone Concentration using Quantitative Electroencephalograph (QEEG)” โดยมีอ.ดร.ทนพ. วัชระ สร้อยคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช …

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รายงานความก้าวหน้า บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 8 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อเป็นการดูแลกำกับติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา การติดตามผลการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แบ่งเป็น2กลุ่ม คือ กลุ่มติดตามที่ 1 นักศึกษาที่ศึกษาที่อยู่ในระยะเวลาตามแผนการศึกษาโดยมีนักศึกษาของหลักสูตรที่อยู่ในกลุ่ม ได้แก่ คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ และคุณนายสมพงค์ พรมสะอาด กลุ่มติดตามที่ 2 นักศึกษาที่เหลือระยะเวลาตามหลักสูตร …

หลักสูตร MIT นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์และวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Information Technology) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ The School of Informatics Walailak University จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 3/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting การนำเสนอในครั้งนี้ นักศึกษาได้รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของตนเองพร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะในการทำวิทยานิพนธ์จากคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ …

PHDMIT

หลักสูตร MIT ม.วลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณสิรนุช เหมทานนท์ นักศึกษา ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร (IJECE) : Scopus Q2

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณสิรนุช เหมทานนท์ นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง “Proactive depression detection from Facebook text and behavior data ” ในวารสาร The International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) : Scopus Q2 …

MITWU

ขอแสดงความยินดีกับคุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Sensors Scopus Q1

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “Steady-State Visual Evoked Potential-based Brain-Computer Interface using a Novel Visual Stimulus with Quick Response (QR) Code Pattern” ในวารสาร Sensors Scopus Q1: โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ …

ปฏิทินการส่งคำร้องและรูปเล่มรายงานเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์และโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564

ปฏิทินการส่งคำร้องและรูปเล่มรายงานเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์และโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ปฏิทินการศึกษา 3-2564  

ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 3/2564

ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 3/2564 ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload รายละเอียดดังนี้ นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ส่งไฟล์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 3 มีนาคม 2565 ให้ส่งไฟล์วันที่ 2 มีนาคม 2565