ขอแสดงความยินดีกับคุณสมพงค์ พรมสะอาด สอบผ่านวัดคุณสมบัติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับคุณสมพงค์ พรมสะอาด ที่สอบผ่านวัดคุณสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้ 1. 2. 3.     ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ประธาน ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ กรรมการ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ กรรมการ

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 1. คุณถิรเจตน์ ชูเกลี้ยง The Transaction Fee Minimization In The Blockchain Platform For Food Delivery Service 2. คุณสุมณฑา หาเรือนปราชญ์ Effective …

ประกาศตารางสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตารางสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คุณสมพงค์ พรมสะอาด :  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และมีคณะกรรมการสอบดังนี้ 1. ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ประธาน 2. ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ กรรมการ 3. ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ กรรมการ

ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom – นายถิรเจตน์  ชูเกลี้ยง  : “การลดค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมในแพลตฟอร์มบล็อกเชนสําหรับการบริการส่งอาหาร The Transaction Fee Minimization in the Blockchain …

ตารางรายงานความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางนำเสนอความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564   ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload ไฟล์ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลโยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 เมื่อ วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ตามเกณฑ์ WUQA-P ประกอบด้วย 2 เกณฑ์หลัก (2P) 11 เกณฑ์ย่อย ได้แก่ P1 การกำกับมาตรฐานของหลักสูตร และ P2 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.อรทัย …

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ป.โท – ป.เอก ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยนักศึกษา ป.เอก และ ป.โทได้นำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. 2 3 4. 5.   6. 7. …

ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางนำเสนอความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload ไฟล์ภายในวันศุกร์ที่  3 กันยายน  2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 กันยายน 2564

คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ ““Development of Visual Stimulation Method of User-Friendly SSVEP-based BCI System for Wheelchair Control” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ …

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 1/2564

การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 จุดเด่นของหลักสูตร (1) เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างทักษะในการทำวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมได้ (2) เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ (3) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยด้วยอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ เช่น Data Science, Human-Computer Interaction, Intelligent Technology, Management of IT, Mixed Reality Technology and Game  (4) เป็นหลักสูตรที่เน้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ …