Jun 19, 2018

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนัก...
Apr 20, 2018

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT ระดับปริญญาเอกโทและระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษา 3/2560

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT ระดับปริญญาเอกโทแ...